Salehov Akif Əyyub oğlu 1974-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə ET Tibbi
Parazitologiya və Tropik Təbabət İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdr. Orada əvvəl baş laborant, sonra kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
A.Ə.Salehov 1976-80-cı illərdə aspiranturada oxumuş və 1982-ci ildə “Enterobioz əleyhinə dayanıqlı effektə malik əksepidemik tədbirlər sisteminin yenidən işlənməsi və tətbiqinin epidemioloji əsasları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
A.Ə.Salehov 1983-cü ildə Moskva şəhərində E.Y.Marsinovski adına Tibbi Parazitologiya və Tropik Təbabət İnstitutuna doktoranturaya göndərilmiş və 1991-ci ildə orada “Hidatidozlu exinokokkozun profilaktika tədbirləri siteminin və onun vurduğu sosial-iqtisadi ziyanin azaldılmasının elmi əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1992-ci ildə V.Y.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutunda əvvəl baş elmi işçi, sonra şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1996-2002-ci ildə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin rektoru və eyni zamanda həmin universitetdə Profilaktik tibb elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2002-ci ildən bu günə kimi Odlar Yurdu Universitetində tibb ixtisası üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.
A.Ə.Salehov 1993-cü ildən bir sıra ixtisaslaşdırılmış müdafiə şuralarinin üzvüdür.
Onun bilavasitə köməkliyi və iştirakı ilə 3 doktorluq və 15-ə yaxın namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilmişdir. 10-a yaxın metodik tövsiyə və 120-yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. 10-a yaxın doktorluq və 30-dan çox namizədlik dissertasiyalarına opponentlik etmişdir. A.Ə.Salehov “Ömür” klinikasının konsultantıdır.