QammaterapiyaXəstə insanlarda biosahə zəıfləyir və orqanizmin enerji balansı pozulur. Orqanizmin enerji balansını Qamma-7 zihazlarının  köməyi ilə bərpa etmək olar.
 “ÖMÜR” klinikasında aparılan kom­pleks müalicənin bir hissəsi kimi qammaterapiyada istifadə edilən nadir preparat  olan Qamma 7 bütün yaş dövründən olan insanların sağlamlaş­dırılmasında yeni bir müalıcə üsulunun əsasını qoymuşdur.
Qammaterapiya            “Qamma  7 ”  cihazlarının köməyi vasitəsi ilə aparılır. Neytralizator (pribor H)  orqanizmin bioloji aktiv sahəsinin  pacciv, genişsahəlı avtogeneratordur. Ancaq xarici şüalanma nəticəsində işləyir. İnsanları bioobyektlərdən və mənfi energetik anomaliyalardan qoruyur, xarici anormal şüaları neytrallaşdırır .
Neytralizator düzbucaqlı, yastı, plastmass, ağ və qara qutudur. Dəri çexolun içərisində “0” karta ilə birlikdə yerləşdirilib. “0” karta neytralizatoru aktivləşdirir.
          Element  güzgü kimi bir-birinə əks durmuş iki, çoxpilləkənli nazik 3,5 dairəli Arximed spirallarından  ıbarətdir. Arximed spiralı nədir? Spiral simvoldur, O, daimiliyi göstərir, belə ki sonsuz davam edə bilər. Spirallar qızıl, gümüş, misdən hazırlanmışdır.
  Aktivator (pribor A)  da neytralizator kimi qurulmuşdur, ancaq spirallardan əlavə  24 nadir elemenlərdən ibarətdir (tellur, lantan, indiy, qodolini, bismut bə c.). Bu metallar mexaniki bioenergetik aktivliyə malikdir və Neytralizator kimi insanın enerji-məlumat sahəsini bərpa edir, onu anormal, zərərli şüalardan qoruyur. Insan orqanizmini tonuslandırır, onun qoruyucu qüvvəsini artırır, energetik sahəsini normallaşdırır. Aktivatorun mineralları normal hüceyrənin vibrasiya tezliyinə uyğun incə vibrasiya tezliyi ilə orqanizmlə əlaqə yaradır  xəstə hüceyrələrin tezliyinə təsir edir və xəstə hüceyrələri normal hüceyrənin tezliyi rejimində işləməyə məcbur edir. Bu nadir xücusiyyəti ilə Aktivator həyat əhəmıyyətli orqanlara sağlamlaşdırıcı müalıcəvi təsir edir.
          Xəstə və uzun müddətli sinir-psixi yüklənmiş insanlarda onların qısamüddətli istifadəsi sağalma və bərpa əmələ gətirir. Davamlı istifadəsi isə orqanizmin qoruyucu sisteminə yaxşı stimuləedici nəsir edir, daxili sekresiya vəzilərinin və həyat əhəmiyyətli üzvlərin fəaliyyətini artırır.      
           “A” və “H” orqanizmin bütövləşməsinə, möhhkəm sağlamlığa, aktiv ömrün uzanmasına səbəb olur. Bu aparatın qəbulu, ənənəvi müalicə üsulların təsirini artırır. Fitoterapiya ilə birlıkdə yaxşı terapevtik effekt verir. preparatın qəbulu zamanı antioksıdant tərkiblı qidaların qəbulu müalıcənin effektini artırır.
İnsan orqanizminin patoloji prosesləri 3 səviyyədədir:                        
  1. Psixo- informasion, bu səviyyədə preparatlar müəyyən məsafədən,
  2. enerji- emosional  səviyyədə yerli və məsafədən,
  3. dayaq- hərəki səviyyəsində yerli qoyula bilər

QammaterapiyaPreparatın təsirini dieta və rejim, antioksidantlar, gimnastika, masaj, su proseduraları artırır. Eyni zamanda “Qamma-7” preparatları dərman və ənənəvi müalıcə üsullarının müalıcə effektini tezləşdirir.
Qamma -7 aparatları daxili xəstəliklərdə, cərrahi xəstəliklərdə, travmatologiyada, urologiyada, ginekologiyada, proktologiyada, stomotologi­yada, otolorinqologiyada, oftalmologiyada, der­ma­tologiyada, kəskin və xroniki iltihabi proseslərdə, allergik reaksiyalarda, intok­sikasiyalarda, sümük və oynağın xr. Degenerativ proseslərində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.
Kurs müalicəsi 3 həftədən 3 aya qədər və daha çox  davam edə bilər. Uzanmış xr. proseslərdə yaxşılaşma əldə edilənə qədər qoyula bılər.    
Nadir preparat  olan Qamma 7 cihazları bütün yaş dövründən olan insanların uzun müddət istifadəsi üçündür. Aşağıdakı təsirləri vardır:
-Qamma 7 preparatı hüceyrə səviyyəsində orqanlarda olan patoloji prosesləri bərpa edir
-Maddələr mübadiləsini (zülal, yağ, karbohidrat) aktivləşdirir
-Hüceyrələrdə və hüceyrəətrafı sahlərdə oksidləşmə-bərpa proseslərini tənzim edir
-Daxili sekresiya vəzilərinin funksiyasını artırır və həyat əhəmıyyətlı orqanların isini stimullaşdırır
-Hüceyrələrin normal quruluşunu saxlayır və onlarda enerji toplanmasını təmin edir
-Qan-damar prosesini stimullaşdırır, qanın və qanyaradıcı elementlərin formasını və quruluşunu normallaşdırır
-Hücyrələrin irsi , genetik qabiliyyətlərini ətraf mühitin mutogen (dəyişmə)  təsirlərindən qoruyurini artırır, tez sağalmaya kömək edir
-Orqanlara sağlamlaşdırıcı (profilaktik) təsir göstərir
-Geniş iltihab əleyhinə və ağrıkəsicı təsir göstərir
-İmmun sistemi bərpa edir, orqanizmin qoruyucu qüvvəsini artırır
-120-130 sm radiusunda və daha çox sahədə  orqanizmin bioloji cahəsini bütün növlü zərərli şüalardan (kosmik, geopatogen, sosiotexnopatogen, ) qoruyur
-Orqanizmi mənfi –anomal enerjilərdən qoruyur
-Uşaqlarda və böyüklərdə apaılan başqa müalıcələrin effektini artırır bə sağalmanı sürətləndirir.
Preparatın ən yaxşi xüsusiyyəti odur ki, əks təsiri yoxdur.
Qamma-7 cihazları daxili xəstəliklərdə, cərrahi xəstəliklərdə, travmatologiyada, urologiyada, ginekologiyada, proktologiyada, stomotologiyada, otolorinqologiyada, oftalmologiyada, dermatologiyada, kəskin və xroniki iltihabi proseslərdə, allergik reaksiyalarda, intoksikasiyalarda, sümük və oynağın xr. degenerativ proseslərində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.